Leksiyon sa Pagsambang Sabado at Linggo: May 2/3, 2015