Part 1: Ang Katangian ng Pananalapi sa Iglesia… noon.