Part 1: Ang Katangian ng Pananalapi sa Iglesia... noon.